Stosownie do art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 19 stycznia 2022 roku ( znak sprawy: GL.RZT.70.216.2021 ) zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy na okres 3 lat, jednocześnie orzekając o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy. Okres ten został skrócony do dnia, w którym wejdzie w życie taryfa zatwierdzona w w/w decyzji. Zatwierdzona taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 27 stycznia 2022 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 4 lutego 2022 roku.

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie pierwszego roku obowiązywania nowej taryfy tj. od 4 lutego 2022 roku do 3 lutego 2023 roku wynosi 11,05 zł brutto za m3.

Więcej informacji w zakładce: “Taryfy”