Deklaracja dostępności Zakładu Komunalnego w Jasienicy

Zakład Komunalny w Jasienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Komunalnego w Jasienicy.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wiktoria Zamarska.
 • E-mail: biuro@komunalny.jasienica.pl
 • Telefon: 338153729

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Komunalnego w Jasienicy
 • Adres: ul. Strumieńska 459,
  43-385 Jasienica
 • E-mail: biuro@komunalny.jasienica.pl
 • Telefon: 338153729

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Komunalny w Jasienicy, ul. Strumieńska 459, 43-385 Jasienica

Zakład Komunalny w Jasienicy mieści się w budynku dwupiętrowym, który nie jest w pełni przystosowany dla osób mających trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą dwa wejścia – główne oraz boczne. Wejście główne charakteryzuje brak schodów oraz odpowiednia szerokość drzwi dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problem z poruszaniem się.

Do obsługi mieszkańców z niepełnosprawnością lub problemami z poruszaniem się przystosowany jest korytarz na parterze. W obsłudze pomaga również wyznaczony koordynator.

Na korytarzu na parterze znajduję się w pełni przystosowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Na piętra budynku prowadzą schody wraz z barierkami, brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim.

Wstęp przy pomocy psa asystującego możliwy jest na każde piętro budynku.