JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT

W strukturach Zakładu Komunalnego w Jasienicy funkcjonowała Jednostka Realizująca Projekt pn.” Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt należało:

 • realizacja Projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO,
 • współpraca z Instytucją Zarządzającą (IZ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucją Pośredniczącą (IP – Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucją Wdrażającą (IW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
 • przygotowanie i aktualizacja załączników do Umowy o dofinansowanie,
 • zapewnienie płynności finansowej Projektu;
 • przygotowanie stosownych decyzji administracyjnych i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do skutecznej i płynnej realizacji Projektu,
 • zapewnienie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych oraz zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań przetargowych,
 • opracowanie do IW niezbędnych raportów i sprawozdań,
 • nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu,
 • prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych osób zatrudnionych w JRP,
 • prowadzenie księgowości projektu oraz ewidencji majątku zakupionego lub wytworzonego w ramach realizacji projektu.