RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych ADO jest Zakład Komunalny w Jasienicy z siedzibą
w 43-385 Jasienica 459.

2) Wnioskodawca może kontaktować się listownie na adres Zakład Komunalny w Jasienicy, 43-385 Jasienica 459 lub powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych na adres: iod@komunalny.jasienica.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/e/f RODO w celu wykonania umowy, gdzie stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora zgodnie
z Uchwałą Nr XXIII/332/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku. Przedmiotem działalności zakładu budżetowego jest wykonywanie zadań własnych Gminy Jasienica w zakresie:

  • wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
  • kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
  • prowadzenia inwestycji związanych z działalnością zakładu budżetowego.


4) Pani/Pana dane osobowe oraz osób wskazanych przez Państwo do kontaktu, będą przetwarzane przez Zakład Komunalny w Jasienicy na podstawie art. 6 ust.1 lit. F RODO jedynie w celu
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych
z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe.

wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
prowadzenia inwestycji związanych z działalnością zakładu budżetowego.
4) Pani/Pana dane osobowe oraz osób wskazanych przez Państwo do kontaktu, będą przetwarzane przez Zakład Komunalny w Jasienicy na podstawie art. 6 ust.1 lit. F RODO jedynie w celu
i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych
z realizacją Umowy w kategorii dane zwykłe.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie
z obowiązującym prawem Państwa dane Zakład Komunalny w Jasienicy może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia współpracy oraz przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa zostanie wykonana chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem umownym świadczenia usług w ramach prowadzonej działalności. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi.

10) W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w niniejszej klauzuli Zakład Komunalny
w Jasienicy nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania
w rozumieniu RODO.