INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem głównym przedsięwzięcia inwestycyjnego było dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Bielsko-Biała.

Rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica pozwoliła na zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych, co bezpośrednio przyczyniło się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Zwiększenie jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków, pozwoliło na osiągnięcie jednego z podstawowych celów gospodarki wodno – ściekowej, jakim jest poprawa czystości wód powierzchniowych i podziemnych.

Efektem przedsięwzięcia jest poprawa stanu czystości środowiska Aglomeracji Bielsko-Biała oraz zlewni zbiornika Goczałkowickiego poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń przedostających się do wód gruntowych i powierzchniowych, a następnie zbiornika wodnego Goczałkowice oraz rzeki Wisły. Jednocześnie nastąpiło oczyszczenie zlewni rzeki Jasieniczanki, na której jest planowana budowa zbiornika wodnego „Międzyrzecze” ujętego w Regionalnym Programie Małej Retencji dla Województwa Śląskiego.

Ponadto realizacja Projektu pn.: „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego” pozwoliła osiągnąć następujące cele pośrednie:

  • Ekologiczny – ochrona środowiska: uzyskanie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa, wyraźnie zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiorników, ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji oraz zagrożeń eksfiltracji ścieków do gruntu, znacząca poprawa stanu wód powierzchniowych;
  • Zdrowotny – poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań;
  • Społeczny – podniesienie poziomu życia mieszkańców;
  • Organizacyjny – utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki ściekowej;
  • Prawny – zgodność z normami oczyszczania obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej;
  • Gospodarczy – podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów, zwiększenie ruchu turystycznego.