Gmina Jasienica

Cena za wywóz 1m3 nieczystości ciekłych 21,09 zł brutto

Taryfy

INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (  Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż   Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją z dnia 27 sierpnia 2019 roku ( znak sprawy: GL.RZT.070.2.6.2019 ) zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie  Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy na okres 3 lat, jednocześnie orzekając o skróceniu czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy.   Okres ten został skrócony do dnia, w którym wejdzie w życie taryfa zatwierdzona w w/w decyzji. Zatwierdzona taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 10  września 2019 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 18 września 2019 roku.     

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia  20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie pierwszego roku obowiązywania nowej taryfy tj. od 18 września 2019 roku do 17 września 2020 roku wynosi 9,20 zł brutto za m3.

W tabeli na dole strony pliki do pobrania.

 

 

INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.32.2018.EK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy, na okres 3 lat. W/w taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 maja 2018 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 01 czerwca 2018 roku.

INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.174.2018EK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy, na okres 3 lat. W/w taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 25 maja 2018 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 02 czerwca 2018 roku.

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie od 02 czerwca 2018 roku do 01 czerwca 2019 roku wynosi 8,88 zł brutto/ m3 .

Przypominamy, że zgodnie z w/w Taryfą oraz Uchwałami Rady Gminy ostateczna cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców od dnia 02 czerwca 2019 roku wynosi 8,92 zł brutto/ m3.

Decyzja Nr GL.RET.070.7.174.2018.EK

Wyciąg z taryfy

Uchwała Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica

Uchwała Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica

 


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

W związku z wejściem w życie w dniu 12 grudnia 2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 9 taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do czasu zatwierdzenia nowych taryf.


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/540/17  Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r., Uchwałą nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem nr ZK.021.18.2017 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 7 grudnia 2017 r.,  od dnia 01.01.2018 r. wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków  wyniesie:
 

1) Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka miar Cena netto cena z VAT 8%
1. GRUPA I - wszyscy odbiorcy zł/m3 7,90 zł 8,53 zł

 

2) Wysokość stawek opłaty abonamentowej:

Lp. Grupa taryfowa Jednostka  Okres rozliczeniowy  Cena netto Cena brutto (z VAT)
  GRUPA I (wszyscy odbiorcy) Sposób rozliczeń:        
1. W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy. zł/odbiorca/m-c miesięczny 16,86 zł 18,21 zł
zł/odbiorca/2 m-ce dwumiesięczny 23,19 zł 25,05 zł
2. W rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego, w tym wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy. zł/odbiorca/m-c miesięczny 10,53 zł 11,37 zł
zł/odbiorca/2 m-ce dwumiesięczny 10,53 zł 11,37 zł
3. W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz odczytów wodomierzy otrzymywanych z AQUA S.A. zł/odbiorca/m-c miesięczny 12,48 zł 13,48 zł
zł/odbiorca/2 m-ce dwumiesięczny 18,81 zł 20,31 zł
4. W rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego otrzymywane z AQUA S.A. zł/odbiorca/m-c miesięczny 6,15 zł 6,64 zł
zł/odbiorca/2 m-ce dwumiesięczny 6,15 zł 6,64 zł

 


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/503/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 października 2017 r. oraz Zarządzeniem nr ZK.021.15.2017 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 31 października 2017 r., przedłuża się do dnia 31 grudnia 2017 roku czas obowiązywania dotychczasowych cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.


CENA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/415/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.03.2017 roku oraz Zarządzeniem nr ZK.021.6.2017 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 05.04.2017r., od dnia 22.05.2017r. wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy wyniesie:

Cena za 1m3 dostarczanej wody - 10,17 zł brutto

Opłata abonamentowa na odbiorcę za miesiąc - 12,03 zł brutto


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/334/16  Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016r., Uchwałą nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016r. oraz Zarządzeniem nr ZK.021.14.2016 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 26 października 2016r.,  od dnia 01.12.2016r. wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków  dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców wyniesie:

1) Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka miary cena netto cena z VAT 8%
1. Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy zł/m3 7,87 zł 8,50 zł
2. Przemysł zł/m3 10,41 zł 11,24 zł

2) Wysokość stawek opłaty abonamentowej:

Lp. Grupa taryfowa Jednostka Okres rozliczeniowy Cena netto cena brutto (z VAT 8%)
  Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
Przemysł 
Sposób rozliczeń:
       
1. w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy zł/odbiorca/m-c miesięczny 13,33 zł 14,40 zł
zł/odbiorca/2m-ce dwumiesięczny 21,99 zł 23,75 zł
2. w rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego, w tym wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy zł/odbiorca/m-c miesięczny 6,72 zł 7,26 zł
zł/odbiorca/2m-ce dwumiesięczny 8,77 zł 9,47 zł
3. w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz odczytów wodomierzy otrzymywanych z AQUA S.A. zł/odbiorca/m-c miesięczny 11,29 zł 12,19 zł
zł/odbiorca/2m-ce dwumiesięczny 17,90 zł 19,33 zł
4. w rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego otrzymywane z AQUA S.A. zł/odbiorca/m-c miesięczny 4,68 zł 5,05 zł
zł/odbiorca/2m-ce dwumiesięczny 4,68 zł 5,05 zł

CENA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZK.021.3.2016 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 09.05.2016r., od dnia 22.05.2016r. wysokość ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy wyniesie:

Cena za 1m3 dostarczanej wody - 9,99 zł brutto

Opłata abonamentowa na odbiorcę za miesiąc - 11,10 zł brutto 


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZK.021.16.2015 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 16.11.2015r., od dnia 01.12.2015r. wysokość cen za odprowadzanie ścieków dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców wynosi:

  • gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (jednostki sfery budżetowej, jednostki użyteczności publicznej, wyznaniowej, stowarzyszenia, itp.) - 7,97 zł brutto/ m3
  • przemysł (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) - 10,59 zł brutto/ m3.