Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Formularze

DO POBRANIA:

 


W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163), uchyleniem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455) oraz zapisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku "Prawo Budowlane" (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) Zakład Komunalny w Jasienicy informuje, iż wykonanie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.


Rozpatrywanie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego trwa do miesiąca. Sprawy wymagające szerszej analizy, wizji lokalnych, dodatkowych opinii innych wydziałów załatwiane są w terminach, o których inwestor jest informowany na bieżąco.

Koszt wydania warunków technicznych wykonania przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z cennikiem.

KOMENTARZ
Poniżej został zamieszczony fragment ustawy „Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m 2 ,  przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, [...]
  20)  przyłączy:  elektroenergetycznych,  wodociągowych,  kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych [...]
Art. 29a.
1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.
Art. 30.
1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3, 5–19 i 20a–21;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 – z zastrzeżeniem art. 29a;
2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4–6 oraz 9–13;
3)  budowa  ogrodzeń  od  strony  dróg,  ulic,  placów,  torów  kolejowych  i  innych [...]
Zgodnie z wykładnią Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: „Przepis  art.  29  ust.  1  pkt  20  ustawy  Prawo  budowlane zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, niezależnie od tego czy są związane z jakimś obiektem budowlanym, czy prowadzą do niezabudowanych działek” [...]
Dodany art. 29a ustawy Prawo budowlane daje inwestorowi możliwość realizacji przyłączy bez zgłoszenia. Zobowiązuje jednakże inwestora do wykonania na odpowiedniej mapie planu sytuacyjnego przyłącza. Do planu tego będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego, a do wykonywania przyłączy – w zależności od rodzaju przyłącza – Prawa energetycznego bądź ustawy o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W związku z powyższymi zapisami właściciel nieruchomości posiadając na swojej nieruchomości studzienkę kanalizacyjną zabudowaną na kolektorze głównym lub sam kolektor kanalizacji sanitarnej może dokonać przyłączenia wewnętrznej (domowej) sieci kanalizacyjnej do kolektora sanitarnego bez projektu wykonanego przez osobę uprawnioną do projektowania sieci sanitarnych (architekta), jak również bez pozwolenia na budowę zgłaszając tylko zamiar budowy właściwemu organowi. Właściciel nieruchomości wykonuje przyłączenie swojej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej pod nadzorem pracownika Zakładu Komunalnego w Jasienicy zgodnie z tokiem postępowania umieszczonym w dokumencie PROCEDURY PRZYŁĄCZENIOWE – TOK POSTĘPOWANIA wypełniając odpowiednie formularze zgłoszeniowe.
Podsumowując, wybór wykonania przyłącza na podstawie zgłoszenia albo bez zgłoszenia należy tylko i wyłącznie do Inwestora.