Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Cel i zakres Projektu

Projekt Finansowany z Uni Europejskiej

Celem głównym przedsięwzięcia inwestycyjnego jest dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Bielsko-Biała.

Rozbudowa zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jasienica pozwoli na zwiększenie ilości osób korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców regionu. Zwiększenie jakości i wydajności procesów oczyszczania ścieków, pozwolą na osiągnięcie jednego z podstawowych celów gospodarki wodno – ściekowej, jakim jest poprawa czystości wód powierzchniowych i podziemnych.

Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa stanu czystości środowiska Aglomeracji Bielsko-Biała oraz zlewni zbiornika Goczałkowickiego poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń przedostających się do wód gruntowych i powierzchniowych, a następnie zbiornika wodnego Goczałkowice oraz rzeki Wisły. Jednocześnie nastąpi oczyszczenie zlewni rzeki Jasieniczanki, na której jest planowana budowa zbiornika wodnego „Międzyrzecze” ujętego w Regionalnym Programie Małej Retencji dla Województwa Śląskiego.

Ponadto realizacja Projektu pn.: „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego” pozwoli osiągnąć następujące cele pośrednie:

  • Ekologiczny – ochrona środowiska: uzyskanie jakości ścieków oczyszczonych zgodnie z przepisami prawa, wyraźnie zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do odbiorników, ograniczenie napływu wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji oraz zagrożeń eksfiltracji ścieków do gruntu, znacząca poprawa stanu wód powierzchniowych;
  • Zdrowotny – poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie ryzyka zachorowań;
  • Społeczny – podniesienie poziomu życia mieszkańców;
  • Organizacyjny – utworzenie zrównoważonego i efektywnego systemu gospodarki ściekowej;
  • Prawny – zgodność z normami oczyszczania obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej;
  • Gospodarczy – podniesienie atrakcyjności terenu dla inwestorów, zwiększenie ruchu turystycznego.

Realizując projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w obrębie aglomeracji odnieść się należy do:

§3.Ust.4.Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U.Nr283 poz.2841 z póź. zm.), który stanowi:(…)Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni)nie może być mniejszy od 120 mieszkańców na 1km sieci (…).

W celu właściwego określenia zakresu inwestycji opracowano mapę Aglomeracji Bielsko-Biała , zaznaczono podstawowe jednostki osadnicze oraz skalkulowano wskaźnik koncentracji. Projekt „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego” jest uzasadniony finansowo i technicznie – wskaźnik koncentracji obliczany jako stosunek przewidywanej do obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej (łącznie z kolektorami i przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszczalni) – długości sieci jest większy od 120 mieszkańców na 1km sieci.