Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Budowa kanalizacji

Projekt Finansowany z Uni Europejskiej

W strukturach Zakładu Komunalnego w Jasienicy funkcjonuje Jednostka Realizująca Projekt pn.” Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”.

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt należy:

 • Realizacja Projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, Decyzji Komisji Europejskiej, wymogami dotyczącymi projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz decyzjami Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu MAO.
 • Współpraca z Instytucją Zarządzającą (IZ – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), Instytucją Pośredniczącą (IP – Ministerstwo Środowiska) oraz Instytucją Wdrażającą (IW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach).
 • Przygotowanie i aktualizacja załączników do Umowy o dofinansowanie.
 • Zapewnienie płynności finansowej Projektu.
 • Przygotowanie stosownych decyzji administracyjnych i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków niezbędnych do skutecznej i płynnej realizacji Projektu.
 • Zapewnienie przygotowania niezbędnej dokumentacji technicznej i projektów budowlanych oraz zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa oraz Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu oraz jej przechowywanie.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz prowadzenie postępowań przetargowych.
 • Opracowanie do IW niezbędnych raportów i sprawozdań.
 • Nadzór i współpraca z wykonawcami robót i Inżynierem Kontraktu.
 • Prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych osób zatrudnionych w JRP.
 • Prowadzenie księgowości projektu oraz ewidencji majątku zakupionego lub wytworzonego w ramach realizacji projektu.