Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Jasienica
Adobe Reader

Aktualności

 


Zakład Komunalny w Jasienicy świadczy usługi WYWOZU ŚCIEKÓW pojazdami asenizacyjnymi na terenie Gminy Jasienica.

Koszt wywozu zależy od RZECZYWIŚCIE WYPOMPOWANEJ ilości nieczystości ciekłych. Cena kształtuje się na poziomie 21,09 zł brutto za 1 m3.

PRZECIĘTNE SZAMBO O POJEMNOŚCI 3 m3 TO KOSZT 63,28 ZŁ BRUTTO.

KONTAKT: TEL. 33/ 815-37-29 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZ. OD 7.00 DO 15.00

KASA w Zakładzie Komunalnym jest czynna:
Poniedziałek, środa, piatek od 7:00 do 11:00
Wtorek, czwartek od 10:30 do 14:30

Wywóz nieczystości ciekłych jest również możliwy w sobotę lub po godzinie  15:00 w przypadku długich terminów oczekiwania na wywóz - po wcześniejszym ustaleniu terminu przez Zakład Komunalny.

Wzór umowy o wywóz nieczystości ciekłych.


Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922)informujemy że: 

  1. Administartorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zakładzie Komunalnym w Jasienicy, jest Dyrektor Zakładu Komunalnego w Jasienicy.
  2. Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych przepisami prawa wynikających z realizacji zdań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Komunalnego w Jasienicy.
  3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów ustawowych prawa, wynikających z realizacji zadań przez poszczególne komórki organizacyjne Zakładu Komunalnego w Jasienicy.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Zakład Komunalny w Jasienicy,43-385 Jasienica 459

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Zakład Komunalny w Jasienicy, 43-385 Jasienica 459


Szanowni Mieszkańcy,

 

Apel o właściwe użytkowanie kanalizacji!

     Zwracamy się do Was z apelem o właściwe użytkowanie kanalizacji. Często w domach do toalet wrzucane są śmieci, tampony, podpaski, chusteczki kosmetyczne, wilgotne chusteczki dla niemowląt,  waciki kosmetyczne czy patyczki do uszu, wynikiem takiego działania są coraz częstsze i poważniejsze awarie. 
   

     Awarie powodują coraz większe problemy (zapychanie się studzienek i rur kanalizacyjnych przy Państwa posesjach), pracownicy Zakładu Komunalnego na bieżąco czyszczą studzienki i pompownie, niestety ilość wrzucanych śmieci jest tak duża, że w efekcie doprowadza do niedrożności urządzeń sanitarnych, co w rezultacie doprowadzi do   zalania ściekami Państwa domu i ogrodu.


     W związku z powyższym, mając na uwadze Państwa komfort i bezpieczne użytkowanie kanalizacji, apelujemy o nie wrzucanie do toalet śmieci!


     Z naszej strony zapewniamy, że będziemy czynić kontrole studzienek włączeniowych, aby wyeliminować działania tych, którzy Państwu szkodzą.


INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz.328) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.174.2018.EK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy na okres 3 lat. W/w taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 25 maja 2018 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 02 czerwca 2018 roku.

W związku z Uchwałą Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 roku cena za odprowadzanie ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców w okresie od 02 czerwca 2018 roku do 01 czerwca 2019 roku wynosi 8,88 zł brutto za m3.

Decyzja Nr GL.RET.070.7.174.2018.EK

Wyciąg z taryfy

Uchwała Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica

Uchwała Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica


INFORMACJA W SPRAWIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ REALIZOWANEGO PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Stosownie do art. 24e ust.3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r., poz. 328) Zakład Komunalny w Jasienicy uprzejmie informuje, iż Decyzją Nr GL.RET.070.7.32.2018.EK Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jasienica realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy, na okres 3 lat. W/w taryfa została ogłoszona na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 maja 2018 roku, w związku z powyższym wchodzi w życie od dnia 01 czerwca 2018 roku.

Decyzja_Nr GL..RET.070.7.32.2018.EK

Wyciag_z_taryfy


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

W związku z wejściem w życie w dniu 12 grudnia 2017 r. Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 9 taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do czasu zatwierdzenia nowych taryf.


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/540/17  Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 r., Uchwałą nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016 r., Uchwałą Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 listopada 2016 r. oraz Zarządzeniem nr ZK.021.18.2017 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 7 grudnia 2017 r.,  od dnia 01.01.2018 r. wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków  wyniesie:
 

1) Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka miary Cena netto

Cena z VAT

8%

1. GRUPA I - wszyscy odbiorcy zł/m3 7,90 zł 8,53 zł

2) Wysokość stawek opłaty abonamentowej:

Lp. Grupa taryfowa    Jednostka      Okres rozliczeniowy  Cena netto      Cena brutto (z VAT)
 

GRUPA I (wszyscy odbiorcy) Sposób rozliczeń:

       
1.

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy.

zł/odbiorca/m-c miesięczny 16,86zł 18,21 zł
zł/odbiorca/2 m-ce dwumiesięczny 23,19zł 25,05 zł
2. W rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego, w tym wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy. zł/odbiorca/m-c miesięczny 10,53zł 11,37 zł
zł/odbiorca/2 m-ce dwumiesięczny 10,53zł 11,37 zł
3. W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz odczytów wodomierzy otrzymywanych z AQUA S.A. zł/odbiorca/m-c miesięczny 12,48zł 13,48 zł
zł/odbiorca/2 m-ce dwumiesięczny 18,81zł 20,31 zł
4. W rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego otrzymywane z AQUA S.A.

zł/odbiorca/m-c

miesięczny 6,15 zł 6,64 zł
zł/odbiorca/2 m-ce dwumiesięczny 6,15 zł 6,64 zł

Uchwała Nr XXXVIII/540/17 Rady Gminy Jasienica

Uchwała Nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica

Uchwała Nr XXIV/370/16 Rady Gminy Jasienica


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/503/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 października 2017 r. oraz Zarządzeniem nr ZK.021.15.2017 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 31 października 2017 r., przedłuża się do dnia 31 grudnia 2017 roku czas obowiązywania dotychczasowych cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków.

Uchwała Nr XXXVI/503/17 Rady Gminy Jasienica


CENA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/415/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30.03.2017 roku oraz Zarządzeniem nr ZK.021.6.2017 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 05.04.2017r., od dnia 22.05.2017r. wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy wyniesie:

Cena za 1m3 dostarczanej wody - 10,17 zł brutto

Opłata abonamentowa na odbiorcę za miesiąc - 12,03 zł brutto

Uchwała NR XXVIII/415/17 Rady Gminy Jasienica

 

 


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/334/16  Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016r., Uchwałą nr XXIII/338/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 20 października 2016r. oraz Zarządzeniem nr ZK.021.14.2016 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 26 października 2016r.,  od dnia 01.12.2016r. wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków  dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców wyniesie:

1) Wysokość cen za odprowadzanie ścieków:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka miary cena netto cena z VAT 8%
1 Gospodarstwa domowe i inni odbiorcy zł/m3   7,87 zł  8,50 zł
2 Przemysł zł/m3 10,41 zł 11,24 zł

 

 

 


2) Wysokość stawek opłaty abonamentowej:

L.p. Grupa taryfowa Jednostka Okres rozliczeniowy Cena netto

cena brutto

(z VAT 8%)

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy
Przemysł 
Sposób rozliczeń:

       
1. w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy zł/odbiorca/m-c miesięczny 13,33zł 14,40zł
zł/odbiorca/2m-ce dwumiesięczny 21,99zł 23,75zł
2. w rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego, w tym wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej, odczytywanych przez Zakład Komunalny w Jasienicy zł/odbiorca/m-c miesięczny 6,72zł 7,26zł
zł/odbiorca/2m-ce dwumiesięczny 8,77zł 9,47zł
3. w rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody oraz odczytów wodomierzy otrzymywanych z AQUA S.A. zł/odbiorca/m-c miesięczny 11,29zł 12,19zł
zł/odbiorca/2m-ce dwumiesięczny 17,90zł 19,33zł
4. w rozliczeniach w oparciu o wskazania każdego wodomierza dodatkowego otrzymywane z AQUA S.A. zł/odbiorca/m-c miesięczny 4,68zł 5,05zł
zł/odbiorca/2m-ce dwumiesięczny 4,68zł 5,05zł

CENA ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ REALIZOWANE PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY W JASIENICY NA TERENIE GMINY JASIENICA

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZK.021.3.2016 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 09.05.2016r., od dnia 22.05.2016r. wysokość ceny za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Zakład Komunalny w Jasienicy wyniesie:

Cena za 1m3 dostarczanej wody - 9,99 zł brutto

Opłata abonamentowa na odbiorcę za miesiąc - 11,10 zł brutto 


CENA ZA ŚCIEKI ODPROWADZANE DO KANALIZACJI ZBIORCZEJ

Zgodnie z Zarządzeniem nr ZK.021.16.2015 Dyrektora Zakładu Komunalnego w Jasienicy z dnia 16.11.2015r., od dnia 01.12.2015r. wysokość cen za odprowadzanie ścieków dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców wynosi:

- gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy (jednostki sfery budżetowej, jednostki użyteczności publicznej, wyznaniowej, stowarzyszenia, itp.) - 7,97 zł brutto/ m3

- przemysł (podmioty prowadzące działalność gospodarczą) - 10,59 zł brutto/ m3.


INFORMACJA

Na podstawie art. 24 ust. 5a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informujemy, że czas obowiązywania dotychczasowych taryf zostaje przedłużony do dnia zatwierdzenia przez Radę Gminy Jasienica, jednak nie później niż do dnia 30 listopada 2015 r.